สมอง ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาของสมอง ทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะการคิดขั้นสูง กระบวนการคิดแบบต่างๆ ตรรกศาสตร์ การให้เหตุผล สถิติและความน่าจะเป็น การติดสินใจ ภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ