การใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์เพื่อการผลิตอาหารพื้นบ้าน จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เกษตรอินทรีย์ การขยายพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ในท้องถิ่นและเทคโนโลยีชีวภาพ
คำอธิบายรายวิชา ศึกษากำเนิดชีวิตและวิวัฒนาการ เคมีพื้นฐานของชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การแบ่งเซลล์ การสืบพันธ์ุและการเจริญเติบโต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม Course Description Structure and function of cells and organelle genetics process in living organisms evolution biodiversity interactions between organisms and environment

จัดทำโดย: อ.ดอกรัก ชัยสาร

คำอธิบายรายวิชา: การวาดภาพทางชีววิทยา หลักการถ่ายภาพทั่วไป อุปกรณ์ถ่ายภาพ การถ่ายภาพตัวอย่างทางชีววิทยาในสภาพธรรมชาติและในห้องทดลอง การถ่ายภาพแบบมาโครและไมโคร การเก็บตัวอย่างทางชีววิทยา แหล่งสารสนเทศสำหรับการเรียนชีววิทยา การสืบค้นสารสนเทศทางชีววิทยา ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น การเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์

รหัสผ่าน: รับจากอาจารย์ผู้สอนในคาบแรก

จัดทำโดย: อ.ดอกรัก ชัยสาร

คำอธิบายรายวิชา: การใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อศึกษาจุลินทรีย์ เทคนิคการทำปลอดเชื้อ การเตรียมอาหารสำหรับเลี้ยงจุลินทรีย์ เทคนิคการแยกเชื้อบริสุทธิ์ การนับจำนวนจุลินทรีย์ การวินิจฉัยจุลินทรีย์เบื้องต้น ผลของสารปฏิชีวนะต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์คุณภาพของน้ำโดยใช้จุลินทรีย์

รหัสผ่าน: รับจากอาจารย์ผู้สอนในคาบแรก