หลักการของสื่อประสม ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน์ กระบวนการดิจิไทเซชัน (Digitization) และการประมวลผลของสื่อ การรวมสื่อต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และการโต้ตอบกับผู้ใช้ การกระจายและนำเสนอสื่อประสมบนระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

หลักการของสื่อประสม ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน์ กระบวนการดิจิไทเซชัน (Digitization) และการประมวลผลของสื่อ การรวมสื่อต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และการโต้ตอบกับผู้ใช้ การกระจายและนำเสนอสื่อประสมบนระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต