ศึกษาธรรมชาติและสมบัติของแสงบางประการที่จะนำไปสู่ความเข้าใจลักษณะบางประการของวัตถุท้องฟ้าระบบพิกัดทางดาราศาสตร์ ทรงกลมท้องฟ้า ระบบสุริยะ ปฏิบัติการใช้ทัศนอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์เพื่อศึกษาลักษณะและปรากฏการณ์ต่างๆ ของวัตถุท้องฟ้าเริ่มตั้งแต่วัตถุท้องฟ้าที่อยู่ใกล้ที่สุด ไปยังจุดที่กว้างไกลที่สุดจากโลกถึงเอกภพและเทคโนโลยีอวกาศ

ศึกษาความหมายและขอบเขตของสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ กลไกสิ่งแวดล้อม ประชากรมนุษย์และทรัพยากรที่จำเป็น การควบคุมพลังงานสำหรับสังคมมนุษย์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษและการป้องกัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การพัฒนา นโยบายสาธารณะกับสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนที่ยั่งยืน