กระบวนการจัดการสัมมนาตั้งแต่การวางแผนจนถึงการประเมินผลการสัมมนาเพื่อศึกษาถึงสภาพของการจัดการ การนำเครื่องมือทางการจัดการมาใช้แก้ไขปัญหา เพื่อประโยชน์ขององค์กรตามสภาพปัจจุบันและบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดการที่อยู่ในกระแสนิยมตามความเหมาะสมของท้องถิ่น ภูมิภาค และนำเสนอความรู้ใหม่ๆด้านการจัดการให้ทันตามกระแสโลก ฝึกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็นและกระบวนการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของการจัดการ

ศึกษากระบวนการเขียนแผนธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ