MMK 0401 หลักการตลาด ( อ. จิตติมา จ้อยเจือ)

คำอธิบายรายวิชา

        ความสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารการตลาด รูปแบบการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในแง่ของจิตวิทยา  สังคมวิทยา มานุษยวิทยา เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดแผนการตลาด


MMK0405 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย

Channels of  Distribution  Management

คำอธิบายรายวิชา

        แนวคิดการตัดสินใจ การคัดเลือก ออกแบบ จัดการ ประเมินผล และปรับเปลี่ยน ช่องทางการจัดจำหน่าย การจัดการเกี่ยวกับการค้าส่ง การค้าปลีก และการส่งกำลังบำรุงทางการตลาด แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงช่องทางการจัดจำหน่ายแบบใหม่

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

    1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดการตัดสินใจ การคัดเลือก ออกแบบ จัดการ ประเมินผล และปรับเปลี่ยน ช่องทางการจัดจำหน่าย การจัดการเกี่ยวกับการค้าส่ง การค้าปลีก และการส่งกำลังบำรุงทางการตลาด แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงช่องทางการจัดจำหน่ายแบบใหม่          
    2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาวิชา ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
การประกอบอาชีพ และการศึกษาในระดับต่อไป

MMK0412  การจัดการการค้าส่งและการค้าปลีก   
                 Wholesaling and Retailing Management

คำอธิบายรายวิชา

        บทบาทและหน้าที่ ความสำคัญของสถาบันการค้าส่งและการค้าปลีกที่มีต่อธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคม ศึกษาการจัดการ องค์การค้าส่งและการค้าปลีก ประเภทของร้านค้าส่งและร้านค้าปลีก การจัดหาและการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การเลือกทำเลที่ตั้ง การจัดการหมวดหมู่สินค้า การตกแต่งและการแสดงสินค้า การส่งเสริมการตลาด ตลอดจนแนวโน้มการจัดการ การค้าส่งและการค้าปลีกในอนาคต


MMK0411   สัมมนาการตลาดเชิงบูรณาการ (Seminar in Integrate Marketing)


คำอธิบายรายวิชา

        การนำทฤษฎีและความรู้ทั้งหมดที่เรียนมา ทางด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการสื่อสารทางการตลาด การแก้ปัญหาของกรณีศึกษา และประเด็นที่น่าสนใจทางการตลาด พร้อมทั้งทำการวิเคราะห์ แล้วนำมาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และแนวทางปฎิบัติ หรือวางแผนเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้การวิเคราะห์และอภิปราย

คำอธิบายรายวิชา

        ระบบและหน้าที่การตลาดเกษตร บทบาทและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการตลาด การรวมกลุ่ม ตลาดผลิตผลเกษตรในต่างประเทศ การตั้งราคา ตลาดต้นทุนและส่วนเหลื่อมการตลาด หลักสหกรณ์ วิธีดำเนินงานของสหกรณ์ การทำสัญญาเกี่ยวกับสมาชิก ข้อจำกัดและปัญหาของสหกรณ์

วัตถุประสงค์ของการเรียน 

1. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึง ความหมายระบบ และ หน้าที่การตลาดเกษตร บทบาทและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการตลาด การรวมกลุ่ม ตลาดผลิตผลเกษตรในต่างประเทศ การตั้งราคา ตลาดต้นทุนและส่วนเหลื่อมการตลาด หลักสหกรณ์ วิธีดำเนินงานของสหกรณ์ การทำสัญญาเกี่ยวกับสมาชิก ข้อจำกัด และปัญหาของสหกรณ์
               2.  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงความหมาย หน้าที่ กระบวนการของการตลาดเกษตร วิธีการตลาด ระดับของตลาด ต้นทุนการตลาด ส่วนผสมทางการตลาด ปัญหาการตลาดและการแก้ไข