เป้าหมายและหน้าที่ทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและพยากรณ์ ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุนและต้นทุนเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการจ่ายเงินปันผล และจรรยาบรรณของนักการเงิน

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีจริยธรรม ความสําคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรม กับการเงิน สาเหตุที่ต้องมีจริยธรรม ประเด็นปัญหาด้านจริยธรรม แนวทางการเสริมสร้างจริยธรรม ในวิชาชีพและการสร้างวินัยทางการเงิน

กระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัยทางการเงิน และการธนาคาร การเลือกหัวข้อ เสนอโครงการวิจัย ดําเนินการวิจัย และเสนอรายงานทางการเงิน

กรณีศึกษาทางการเงินของธุรกิจ การวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นอภิปรายปัญหา และตัดสินใจตามหลักการ ทฤษฎีและความเหมาะสมตามสถานการณ์