ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ ประเภท พัฒนาการ แหล่งและบทบาทของสารสนเทศเพื่อธุรกิจ การจัดการสารสนเทศเพื่อธุรกิจ การตลาด กลยุทธ์การจำหน่าย การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์