ความหมาย ลักษณะ ประเภทและโครงสร้างของชุมชน ความเป็นมาของการพัฒนาชุมชน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หลักการ วิธีการและกระบวนการของการพัฒนาชุมชน โดยวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาชุมชนแบบต่างๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และรูปแบบกระบวนการพัฒนาชุนชนที่เหมาะสม