หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี   ภาค กศ.บท.

    ศึกษาความหมาย  ความสำคัญและค้นคว้าแนวคิดทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อการปฏิรูปการศึกษาในทุกระดับการศึกษา  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาระบบและกลไกทางการศึกษา  โดยมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบของหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรมาตรฐานสากล หลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพ ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด การฝึกปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรแบบจุลภาค การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษา การปฏิบัติการนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินและการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร