ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้แนวคิด ทฤษฎีการพยาบาลเด็ก และกระบวนการพยาบาลในการให้การพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพทารกปกติ ทารกคลอดก่อนกำหนด และเด็กวัยต่างๆ รวมทั้งเด็กและวัยรุ่นที่มีความผิดปกติของระบบต่างๆ โดยเน้นการดูแลแบบองค์รวม ด้วยหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค และสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการ ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กและวัยรุ่น