ศึกษาแนวคิด หลักการการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การเจริญเติบโต พัฒนาการ การสร้างเสริมสุขภาพเด็กทุกช่วงวัย การจัดการเล่นในเด็กป่วย การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีความผิดปกติที่พบบ่อยเกี่ยวกับปัญหาการติดเชื้อ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อและโรคทางพันธุกรรม สิทธิเด็ก เน้นกระบวนการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 

คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีในการพยาบาลเด็ก การใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม บนพื้นฐานของการดูแลด้วยหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ โดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ในการพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดและทารกแรกคลอดที่มีปัญหาสุขภาพ รวมทั้งเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาในระบบผิวหนัง ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ระบบประสาท ระบบทางเดินปัสสาวะรวมทั้งเด็กและวัยรุ่นที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสภาพ การส่งเสริมการดูแลตนเองในเด็ก การพัฒนาศักยภาพของครอบครัวและชุมชนในการดูแลเด็กและวัยรุ่น

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้แนวคิด ทฤษฎีการพยาบาลเด็ก และกระบวนการพยาบาลในการให้การพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพทารกปกติ ทารกคลอดก่อนกำหนด และเด็กวัยต่างๆ รวมทั้งเด็กและวัยรุ่นที่มีความผิดปกติของระบบต่างๆ โดยเน้นการดูแลแบบองค์รวม ด้วยหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค และสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการ ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กและวัยรุ่น