ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีในการพยาบาลเด็ก การใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม บนพื้นฐานของการดูแลด้วยหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ โดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ในการพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดและทารกแรกคลอดที่มีปัญหาสุขภาพ รวมทั้งเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาในระบบผิวหนัง ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ระบบประสาท รวมทั้งเด็กและวัยรุ่นที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสภาพ การส่งเสริมการดูแลตนเองในเด็ก การพัฒนาศักยภาพของครอบครัวและชุมชนในการดูแลเด็กและวัยรุ่น