• องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  • การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล 
  • ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล 
  • ข้อมูลและระบบการจำแนกข้อมูลทางการพยาบาล 
  • การนำระบบสารสนเทศมาใช้กับงานทางด้านการจัดการและการปฏิบัติการพยาบาล
  • แหล่งข้อมูลสุขภาพในระบบสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูล
  • การออกแบบสื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาล