จุดมุ่งหมายของรายวิชา

          นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และวิธีประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวมของบุคคลในทุกช่วงวัย มีเหตุผลและเข้าใจขั้นตอนการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การประเมินทางจิตสังคมและจิตวิญญาณ สามารถตรวจร่างกายผู้ป่วยในขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติการพยาบาลได้ถูกต้องเหมาะสม ระบุวิธีการรักษา ป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพให้แก่บุคคลได้เหมาะสมกับวัยและภาวะ มีความสามารถในการแยกแยะประเด็นปัญหาทางการพยาบาล  และรายงานผลการตรวจร่างกายตามระบบได้อย่างถูกต้อง ภายใต้บทบาททางกฎหมายและจริยธรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในวิชากระบวนการพยาบาล


ความหมาย ความสำคัญของพัฒนาการของมนุษย์ แนวคิด ทฤษฎีพัฒนาการของมนุษย์ในด้านต่างๆ ทุกช่วงวัย องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของมนุษย์ เน้นประยุกต์ความรู้จิตวิทยาพัฒนาการไปใช้ในการพยาบาลและการส่งเสริมพัฒนาของบุคคล

                      Definition, the importance of human development, concepts and theories of human development in different aspects of all age range, concepts, theories of human development in different dimensions at all age,  the elements influencing human development with a focus on applying the knowledge in nursing practice and individual’s health promotion

  • องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  • การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล 
  • ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล 
  • ข้อมูลและระบบการจำแนกข้อมูลทางการพยาบาล 
  • การนำระบบสารสนเทศมาใช้กับงานทางด้านการจัดการและการปฏิบัติการพยาบาล
  • แหล่งข้อมูลสุขภาพในระบบสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูล
  • การออกแบบสื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาล