จุดมุ่งหมายของรายวิชา

          นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และวิธีประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวมของบุคคลในทุกช่วงวัย มีเหตุผลและเข้าใจขั้นตอนการซักประวัติ การตรวจร่างกาย การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การประเมินทางจิตสังคมและจิตวิญญาณ สามารถตรวจร่างกายผู้ป่วยในขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติการพยาบาลได้ถูกต้องเหมาะสม ระบุวิธีการรักษา ป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพให้แก่บุคคลได้เหมาะสมกับวัยและภาวะ มีความสามารถในการแยกแยะประเด็นปัญหาทางการพยาบาล  และรายงานผลการตรวจร่างกายตามระบบได้อย่างถูกต้อง ภายใต้บทบาททางกฎหมายและจริยธรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในวิชากระบวนการพยาบาล


  • องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  • การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาล 
  • ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล 
  • ข้อมูลและระบบการจำแนกข้อมูลทางการพยาบาล 
  • การนำระบบสารสนเทศมาใช้กับงานทางด้านการจัดการและการปฏิบัติการพยาบาล
  • แหล่งข้อมูลสุขภาพในระบบสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูล
  • การออกแบบสื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาล