ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนตามบทบาทหน้าที่พยาบาลอนามัยชุมชนในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพของประชากรทุกกลุ่ม ทั้งที่บ้าน โรงเรียน และสถานประกอบกิจการ ตลอดจนการใช้กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

ศึกษาหลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ กลยุทธ์ในการสร้างเสริมสุขภาพ กลยุทธ์ในการสอนทางสุขภาพ การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย สุขภาพจิตและอารมณ์ และการสร้างเสริมสุขภาพตามช่วงวัย โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ บนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์

มีความรู้ ความเข้าใจ และใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาในเรื่องโครงสร้างหน้าที่และความสัมพันธ์ของระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์