ฝึกปฏิบัติการพยาบาล การให้คำปรึกษาก่อนสมรส การวางแผนครอบครัว การช่วยเหลือและทำคลอดปกติ การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารก และครอบครัว การแก้ปัญหาและดูแลสุขภาพมารดาระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด หลังคลอด ทารกแรกเกิดในภาวะปกติโดยนำกระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันภาวะแทรกซ้อน การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสภาพ โดยคำนึงถึง            สิทธิผู้รับบริการ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

ศึกษาเเนวคิดเเละหลักการพยาบาลเเบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูเเลด้วยหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ สำหรับมารดาเเละทารก ในระยะตั้งครรภ์ คลอด เเละหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยงการคดกรองภาวะเสี่ยงเเละการส่งต่อ การใช้กระบวนการพยาบาลในการดูเเล เเก้ไขปัญหาเเละฟื้นฟูสภาพ การเตรียมเเละช่วยเหลือในการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ เเละการทำสูติศาสตร์หัตถหาร การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารก เเละให้ครอบครัวเเละชุมชนมีส่วนร่วมโดยการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผดุงครรภ์
ฝึกปฏิบัติการพยาบาล การประเมินและคัดกรองภาวะเสี่ยง การส่งต่อ การเตรียมช่วยเหลือแพทย์ในการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ การทำสูติศาสตร์หัตถการ  การแก้ปัญหาและดูแลสุขภาพมารดาระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด หลังคลอด ทารกแรกเกิดในภาวะเสี่ยงหรือวิกฤต โดยนำกระบวนการพยาบาลแบบองค์รวม มาใช้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันภาวะแทรกซ้อน การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสภาพ โดยคำนึงถึงสิทธิผู้รับบริการ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ


ฝึกปฏิบัติการพยาบาล การให้คำปรึกษาก่อนสมรส การวางแผนครอบครัว  การช่วยเหลือและทำคลอดปกติ การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารก และครอบครัว การแก้ปัญหาและดูแลสุขภาพมารดาระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด หลังคลอด ทารกแรกเกิดในภาวะปกติโดยนำกระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันภาวะแทรกซ้อน การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสภาพ โดยคำนึงถึงสิทธิผู้รับบริการ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

ฝึกปฏิบัติการพยาบาล การให้คำปรึกษาก่อนสมรส การวางแผนครอบครัว การช่วยเหลือและทำคลอดปกติ การส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดา ทารก และครอบครัว การแก้ปัญหาและดูแลสุขภาพมารดาระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด หลังคลอด ทารกแรกเกิดในภาวะปกติ โดยนำกระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันภาวะแทรกซ้อน การดูแลรักษาและการฟื้นฟูสภาพ โดยคำนึงถึงสิทธิผู้รับบริการ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ