ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหาร กระบวนการ และเทคนิคการบริหาร ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม ขอบเขตหน้าที่ของผู้บริหารทางการพยาบาล คุณภาพและมาตรฐานการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ