คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาโครงสร้างของเซลล์ระดับโมเลกุล เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ภาพรวมของกระบวนการแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์รวมทั้ง ผิวหนัง กระดูกและข้อต่อ กล้ามเนื้อ ประสาท การไหลเวียน การหายใจ การย่อยอาหาร การขับถ่าย ต่อมไร้ท่อ การทำงานของฮอร์โมน การสืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การเจริญเติบโตในภาวะปกติของร่างกาย

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบาย วิเคราะห์กลไกเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน พยาธิสรีรภาพของเนื้องอก ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ความไม่สมดุลของฮอร์โมน  ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ความไม่สมดุลของสารน้ำและอิเล็กโตรไลท์และกรดด่าง ระบบทางเดินอาหาร พยาธิสรีรภาพของตับ ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน และ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรังเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหายใจ ระบบผิวหนัง ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหู ตา คอและจมูก ระบบฮอร์โมน การเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ระบบภูมิคุ้มกัน โรคติดต่อและโรคเขตร้อน โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ครอบคลุมบทบาทพยาบาล ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน  รักษา และฟื้นฟูสภาพ โดยเน้นการส่งเสริมการดูแลตนเองตามศักยภาพของผู้รับบริการและครอบครัว

      เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล  อธิบายความสำคัญ ประเภท ประโยชน์ของการวิจัย วิเคราะห์ กำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย ออกแบบการวิจัยและเลือกกลุ่มตัวอย่าง เลือกใช้เครื่องมือการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ระบุสถิติที่ใช้ในการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย ฝึกปฏิบัติวิจัยขั้นพื้นฐานได้ และใช้หลักสิทธิมนุษยชนและจรรยาบรรณของนักวิจัยในการทำวิจัย

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหาร กระบวนการ และเทคนิคการบริหาร ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม ขอบเขตหน้าที่ของผู้บริหารทางการพยาบาล คุณภาพและมาตรฐานการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ