เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบาย วิเคราะห์กลไกเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน พยาธิสรีรภาพของเนื้องอก ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ความไม่สมดุลของฮอร์โมน  ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ความไม่สมดุลของสารน้ำและอิเล็กโตรไลท์และกรดด่าง ระบบทางเดินอาหาร พยาธิสรีรภาพของตับ ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน และ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรังเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหายใจ ระบบผิวหนัง ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหู ตา คอและจมูก ระบบฮอร์โมน การเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์ ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ระบบภูมิคุ้มกัน โรคติดต่อและโรคเขตร้อน โดยใช้กระบวนการพยาบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ครอบคลุมบทบาทพยาบาล ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน  รักษา และฟื้นฟูสภาพ โดยเน้นการส่งเสริมการดูแลตนเองตามศักยภาพของผู้รับบริการและครอบครัว

      เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล  อธิบายความสำคัญ ประเภท ประโยชน์ของการวิจัย วิเคราะห์ กำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย ออกแบบการวิจัยและเลือกกลุ่มตัวอย่าง เลือกใช้เครื่องมือการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ระบุสถิติที่ใช้ในการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป เขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย ฝึกปฏิบัติวิจัยขั้นพื้นฐานได้ และใช้หลักสิทธิมนุษยชนและจรรยาบรรณของนักวิจัยในการทำวิจัย

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการบริหาร กระบวนการ และเทคนิคการบริหาร ภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม ขอบเขตหน้าที่ของผู้บริหารทางการพยาบาล คุณภาพและมาตรฐานการพยาบาลในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ