ประโยชน์และความสำคัญของการเลี้ยงไก่พื้นเมือง กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาไก่พื้นเมือง พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ โรงเรือนและอุปกรณ์