ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน ความสำคัญ ความเป็นมาที่สำคัญ องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการบิน ศึกษาถึงองค์กรที่เกี่ยวข้อง อักษรย่อต่างๆ ที่ควรรู้ รวมทั้งการเรียนรู้ภาษาและการใช้ศัพท์เทคนิคที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบิน

ประยุกต์ทฤษฎีด้านจิตวิทยา เพื่อการสื่อสารและการต้อนรับ รูปแบบต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เทคนิคการต้อนรับ การเข้าใจอุปนิสัย แนวโน้มพฤติกรรมและคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ศิลปะในการเข้าใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะ