ศึกษาองค์ประกอบของภาษามลายู ได้แก่ ระบบเสียง ระบบหน่วยคำ โครงสร้างประโยคและระบบความหมายตามหลักภาษาศาสตร์