ศึกษาถึงความเสี่ยง การป้องกัน   ค้นหาสาเหตุของความเสี่ยง กำหนดแนวทางการป้องกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด