สถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสารูปสนิทดี การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการออกแบบการทดลอง สหสัมพันธ์ การถดถอยเชิงเส้น โดยฝึกปฏิบัติใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการแก้ปัญหาดังกล่าว