แนวคิดและทบทวนหลักการของเทคโนโลยีเชิงอ็อบเจกต์ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์ ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงอ็อบเจกต์ การออกแบบโดยใช้ UML (Unified Modeling Language) Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram, Communication Diagram และ State Chart Diagram