ศึกษาเกี่ยวกับระบบสำนักงานอัตโนมัติ วิธีการในระบบสำนักงานอัตโนมัติ ได้แก่ แนวนโยบายของระบบสำนักงาน เครื่องมือในการเพิ่มผลงาน การจัดการเอกสาร การจัดการสารสนเทศและการสื่อสารทางไกล สำนักงานเสมือน (Virtual Office) การใช้ซอฟต์แวร์สนับสนุนการทำงานสำหรับสำนักงานอัตโนมัติ หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับสำนักงานอัตโนมัติ