ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ มิติของความรู้ มูลเหตุที่ทำให้เกิดการจัดการความรู้ เหมืองความรู้ กระบวนการทำงานของเหมืองความรู้ ขั้นตอนการทำเหมืองความรู้ เทคโนโลยีการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ภาคปฏิบัติ และการจัดการความรู้เพื่อนวัตกรรม