ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ภาษาสำหรับจัดการฐานข้อมูล การสำรองและการกู้คืนข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย และระบบฐานข้อมูลแบบเชิงอ็อบเจกต์ แนวคิดคลังข้อมูล กรณีศึกษาการจัดทำฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมหรือใช้โปรแกรมประยุกต์ระดับสูงเพื่อการจัดการฐานข้อมูล