แนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การทำบรรทัดฐานข้อมูล ภาษาของฐานข้อมูล ภาษาเอสคิวแอล การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ออกแบบฐานข้อมูลเบื้องต้น การบริหารฐานข้อมูล และการเขียนโปรแกรมหรือใช้โปรแกรมประยุกต์เบื้องต้นในระบบฐานข้อมูล