ศึกษาหลักการสื่อสารข้อมูล การส่งข้อมูล และมาตรฐานระบบเครือข่าย องค์ประกอบที่สำคัญในการสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูลและโปรโตคอล การทำงานของระบบการสื่อสาร ระบบการส่งข้อมูล สถาปัตยกรรมของเครือข่าย ระบบเครือข่ายระยะไกล ระบบเครือข่ายท้องถิ่น และระบบเครือข่ายแบบกระจาย