ศึกษากระบวนการจัดการกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ลักษณะปัญหา การจัดการในด้านต่าง ๆ ขององค์การ กรณีศึกษา การแก้ปัญหาและช่องทางการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ต่อ ธุรกิจ  กิจกรรมต่างๆทางธุรกิจ ทั้งกระบวนการผลิต การตลาด การเงิน ระบบโลจิสติกส์  ระบบเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ เงื่อนไขการค้า  เป็นต้น