คำอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศและสภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและกฎหมาย การค้าระหว่างประเทศ การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศและการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ